Υπηρεσίες

  • Τεμαχισμός Επιφανειών

  • Συγκόλληση Επιφανειών

  • Πλάνισμα Μασίφ Ξυλείας

  • Μεταφορά με Γερανοφόρα Οχήματα

  •  Ειδικές Κατασκευές